ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Юрченко (Воробйова)

Анотація


У статті розглядається поняття «лідерські якості» та
особливості формування лідерських якостей студентів у позааудиторній
діяльності, розкрито методику формування лідерський якостей студентів в
позааудиторній діяльності.


Ключові слова


лідерство, лідер, лідерські якості, студентське самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Адаир Дж. Джон Адаир о менеджменте и лидерстве / Дж. Адаир ; под. ред. Н.

Томаса ; пер. с англ. Н. В. Яцюк. – М. : Эксмо, 2007. – 206 с. – (Библиотека

эксперта).

Іващенко А. Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних

закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного

підходу / А. В. Іващенко // Гуманітарний вісник Державного вищого

навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія:

збірник наук. праць. Вип. 28. Т. 2. - С. 117-123

Маковський О.К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів:

Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних

військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2002. – 18 с.

Мараховська Н.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей

майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу:

автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.

Сковороди. – Х., 2009 – 22 с.

Мокшанцев Р. И. Социальная психология : учеб. пособ. для вузов / Р. И.

Мокшанцев, А. В. Мокшанцева. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 212 с.

Рожков М.И. Теория и практика развития самоуправления в ученических

коллективах. М., 1990. – 144 с.

Селевко Г. К. Найди себя / Г. К. Селевко ; НИИ школьных технологий. – 2-е

изд. – М. : Нар. образование, 2009. – 96 с. – (Серия «Самосовершенствование

личности»).

Семченко Н.О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх

учителів у позааудиторній діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 /

Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с.

Скібіцька Л.І. Лідерство та стиль роботи керівника: Навчальний посібник. – К.:

Центр учбової літератури, 2009. – 192 с.

Трэйси Б. Цель – абсолютное лидерство : пер. с нем. / Б. Трэйси. – М. : Интер-

эксперт, 2003. – 391 с.

Ягоднікова В.В. Формування лідерських якостей старшокласників в

особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи:

Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. –

Луганськ, 2006. – 21 с.

Stogdill R Handbook of Leadership: a survey of theory and research / R. Stogdill –

New York : Free Press, 1974. – 613 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут