ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ

Тетяна Бандурка

Анотація


У статті розглянуто методику формування здоров’язбережувальної компетенції студентів засобами етнопедагогіки, а саме етапи її формування, взаємодія педагога і студента. 


Ключові слова


студенти, викладач ВНЗ, етнопедагогіка, збереження здоров’я, етапи

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко О.М. Формування валеологічної культури особистості як шлях реалізації вимог принципу гуманізації освіти/Олена Бондаренко//Проблеми гуманізму і освіти: зб.матеріалів наук.-метод. конф. -Вінниця: Універсум-Вінниця, 2002.-Т.1.-С.175-179.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Зязюн І.А. Технологізація освіти як історична неперервність // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К. – 2001. – Випуск 1. – С. 73-85.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг.ред. О.М. Пєхоти. – Київ: А.С.К., 2001.–256 с.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч. посіб./ В.А. Мосіяшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.-176с.

Хрестоматія з етнопедагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/уклад.: Л.Б. Паламарчук, Т.О. Горохова.-К.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.-416с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут