Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лінгвістичні дослідження

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Літературознавчі студії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методика викладання мови та літератури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Переклад

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Вимоги до публікації магістрантів

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

 

Інформаційний лист

 

Шановні магістранти!

 

Запрошуємо до друку на сторінках електронного збірника «Наукові доробки магістрантів Інституту філології». У збірнику розміщуються статті, що висвітлюють актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної філології та лінгводидактики, наукові розвідки у межах магістерських досліджень тощо.

Мови публікацій: українська.

Періодичність видання 2 рази на рік.

Терміни подання матеріалів: – до 1 грудня 2017 року (збірник буде видано у січні); – до 1 березня (збірник буде видано у квітні).

На електронну адресу редколегії збірника o.dotsenko@kubg.edu.ua слід надіслати:

1. Електронну версію статті у форматі rtf, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Бурда_стаття. rtf).

2. Авторам необхідно подати електронну версію (скан або фото) рекомендації до друку статті від профільної кафедри або лабораторії (витяг з протоколу засідання) чи наукового керівника, засвідчену печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf) прізвище автора _рекомендація. jpg (aбо .pdf ) .

3. Заповнену анкету. Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Бурда_стаття. rtf).

4. Тема електронного листа: стаття до магістерського збірника.

5. Телефон для довідок щодо вимог до оформлення статей:  Доценко Олена Леонідівна – 067-388-10-96.

 

Вимоги до змісту та оформлення статей:

-          постановка проблеми в контексті сучасної філології;

-          формулювання мети статті (завдань);

-          аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

-          виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень;

-          висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі;

-          текст статті обсягом 4 – 6 сторінок комп’ютерного тексту (зі списком використаних джерел кирилицею та латиницею й анотацією);

-          анотація та ключові слова українською мовою (обсяг 300 – 500 символів із пробілами); ключові слова – від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;»);

-          анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно до українськомовної);

-          список використаних джерел нумерується за абеткою, не використовуючи функцію «Список». Оформлюється список використаних джерел за останніми вимогами МОН України.

 

Вимоги до комп’ютерного варіанту статей:

  1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
  2. Текст: шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25; вирівнювання основного тексту – по ширині.
  3. Між ініціалами і прізвищем, між ініціалами та в інших випадках, коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл).
  4. Для виділення цитат, назв творів тощо слід використовувати лапки «»; для внутрішнього цитатного виділення використовуються лапки “”.
  5. Покликання на джерела подаються за зразком: [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. Покликання на джерела фактичного матеріалу – в круглих дужках (Конституція України).
  6. Матеріали подавати в такій послідовності:

-         назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру);

-         ініціали, прізвище (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка), місце навчання (після ініціалів та прізвища через кому, звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка);

-         ініціали й прізвище, посада, вчений ступінь наукового керівника (після слів науковий керівник: звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка);

-         анотація українською мовою (через 2 інтервали, курсив, 12 кегль);

-         текст статті (через 2 інтервали);

-         література (через 2 інтервали, після слів СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  великими літерами, 12 шрифт, нумерація джерел в алфавітному порядку);

-         анотація англійською мовою (через 2 інтервали, курсив, 12 кегль).

 

Увага не допускається!

-          створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab);

-          взаємозаміна тире (–) і дефіс (-).

 

Дотримання зазначений вимог обов’язкове. Матеріали, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, до друку прийняті не будуть.

Відповідальність за зміст статті несе автор та науковий керівник. 

В одному номері може бути опублікована лише одна стаття автора.

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення статті:

 

ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬНІСТЬ

У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО СТИЛЮ

О.О. Скляр, студентка групи ФУб-1-16-2.0д, V курс, спеціальність «Філологія (українська мова і література)».

Науковий керівник: О.Л. Доценко, доцент кафедри української мови, кандидат філологічних наук.

 

У статті розглянуто особливості експлікації епістемічної модальності у текстах наукового стилю, проаналізовано засоби вираження субкатегоріальних значень епістемічної модальності категоричної достовірності, достовірності та проблематичної достовірності, з’ясовано специфіку функціонування суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах різних жанрів.

Ключові слова: суб’єктивна модальність; епістемічна модальність; модальне значення категоричної достовірності; модальне значення достовірності; модальне значення проблематичне достовірності; модальник; науковий текст.

 

Актуальність та доцільність дослідження. Поняття модальності посідає чільне місце у сфері наукових зацікавлень  українських і зарубіжних мовознавців. Різноплановість підходів до тлумачення модаль­ності у лінгвістичних дослідженнях свідчить про недостатній рівень аналізу цієї               ка­тегорії і зумовлює актуальність обраної теми.

Метою статті є визначення й аналіз закономірностей експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

1) окреслити поділ модальних значень на типи;

2)  з’ясувати засоби вираження  епістемічної модальності;

3) виявити й описати специфіку експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у наукових текстах різних жанрів.

Аналіз останніх публікацій. Особливо важливими для сучасного українського мовознавства є дослідження особливостей вербалізації суб’єктивно-модаль­ної та об'єк­тивно-модальної площин у текстах різних жанрів. Цьому питанню присвячені наукові розвідки Н. Д. Арутюнової, А. П. Грищенка, Н. П. Гальони, О. Л. Доценко, М. А. Дмитровської та інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання категоризації модальних значень значною мірою залежить від критеріїв, які покладені дослідником в основу класифікації. Виправданим є виділення епістемічної, аксіологічної і волітивної суб’єктивної модальності, в межах кожної з яких наявні вужчі субкатегорійні значення.

………………………………………………………………………………..

Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Питання експлікації епістемічних суб’єктивно-модальних значень у науковому мовленні можна вважати суперечливим, адже сама природа наукового стилю диктує об’єктивність, аргументованість, «нейтральність» висловлення. Тим не менш епістемічні значення у наукових текстах трапляються досить часто. Вибір формальних засобів для вираження модальності залежить від теми наукового дослідження, жанру публікації, індивідуального авторського стилю.

Перспективними є подальші дослідження функціонування суб’єктивно-модальних значень у різних стилях мови, адже модальність є універсальною категорією, властивою всім мовам і безпосередньо пов’язаною з логікою формування і вираження думки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы / Нина Давидовна Арутюнова – Москва : Наука, 1976. – 338 с.

2. Доценко О. Л.  Семантико-прагматичний синтаксис: особливості вираження модальності : монографія / Олена Леонідівна Доценко. – Київ : Міленіум, 2006. – 226 с.

3. Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с.

 

The article deals with explication epistemic modality in scientific texts. The means of expression of epistemic modality are characterized; specifics of function of subjective modal means in different genres of scientific texts are defined.

Key words: subjective modality, epistemic modality, modal mean of categorical authenticity, modal mean of problematic authenticity, modal word, scientific text.

 

Приклади оформлення документів у списку літератури

(відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)

 

Книги 

 

Однотомний документ 

Один автор 

Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006.  307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).

Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – Київ : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

Два автори

Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – Київ : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

Три автори 

Мінцер О. П. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині : навч. пос. для студ. / О. П. Мінцер, Ю. В. Вороненко, В. В. Власов. – Київ : Вища школа, 2003. – 350 с.

Любар О.О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, А. Т.Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447с.

Чотири автори

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – Київ : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і більше авторів 

Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Харьков : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн. 13). 

Без автора

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).

 Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоряд., прим. В. О. Шевчук]. – Київ : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія] / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – Київ : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

 

 

Багатотомний документ 

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с. ; т. 2 : Особлива частина. – 2005. – 624 с.

 

Бібліографічний опис окремого тому багатотомного видання

Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.

 Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – Київ : ІСОА, 2002. – 147 с.

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – Київ : Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000).

 

Словники

Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Харків : Халімон, 2006. – 175, [1] с.  

Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – Київ : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.

 

Атласи

Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Харків : Ранок, 2005. – 96 с. 

 

Законодавчі та нормативні документи

Кримінально-процесуальний кодекс України : станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – Київ : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).

 

Стандарти
Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01] . – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

 

Каталоги
Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Університ. кн., 2003?]. – 11 с.

 

Бібліографічні покажчики

Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.

Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

 

Дисертації

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – Київ, 2005. – 276 с. 

Іванова К. Ю. Господарсько-правове регулювання договірних зобов’язань інноваційного характеру : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Іванова Ксенія Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого” ; наук. кер. Атаманова Ю. Є. – Харків, 2012. – 202 с.

 

Автореферати дисертацій

Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с.

Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології" / Нгуен Ші Данг. – Київ, 2007. – 20 с. 

 

Авторські свідоцтва

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J15/00. Устройство для захвата неориентованніх деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08.

 

Електронні ресурси

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013-2015. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua(дата звернення 30.03.2015). 

Івахненков С. В. Особливості фінансового контролінгу в стратегічному управлінні страховою компанією [Електронний ресурс] / С. В. Івахненков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Дніпропетровськ : Дніпропетров. держ. аграрний ун-т : ТОВ "ДКС Центр", 2012]. – № 7. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua (дата звернення 13.06.2013 р.).


Бібліографічний опис документів здійснюється за :

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)» . - К. : Держстандарт України, 2007.

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : (ISO 4:1984, NEQ ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013. – [Чин. від 2014-01-01]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 14 с. – (Національний стандарт України).

ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила»

 

 
ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут