Психологічні детермінанти феномену віктимності

Євгенія Олександрівна Тинко

Анотація


У статті розглянуто феномен віктимності, його природа та структура. Розкрито сутність понять «віктимність», «жертва» та причини набуття такої поведінки особистістю. Висвітлено психологічні особливості та основні чинники, що спричиняють віктимізацію у дітей. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Андриенко Е. В. Социальная психология: учеб. пособ. [для студ. высш. пед. учеб. завед.] / Е. В. Андриенко [ 3-е изд., стер.]. – М. : Изд-ий центр «Академия», 2004. – 264 с.

Андронникова О. О. Причины виктимизации детей в семье: аспекты профилактики / О. О. Андроникова // Мат-лы III Межрег. науч.-практ. конф., (Новосибирск, 17-18 декабря 2003). – Новосибирск, КГПУ, 2003. – С. 18-22.

Байєр О. О. Життєві кризи особистості : навч. посіб. / О. О. Байєр. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 244 с.

Бовть О. Б. Вивчення соціально-психологічних чинників віктимної поведінки дітей та підлітків / О. Б. Бовть // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України; [за ред. акад. С. Д. Максименка]. – К., 2009. – С. 27-35.

Бовть О. Б. Віктимна поведінка як психологічна проблема / О. Б. Бовть // Соціальна психологія. – 2004. – №4 (6). – С. 14-22.

Вакуліч Т. М. Психологія віктимної поведінки: навч. посіб. / Т. М. Вакуліч. – К. : Наук. світ, 2009. – 152 с.

Голіна В. Соціальні та психологічні чинники кримінологічної віктимізації в Україні / В. Голіна // Вісник академії правових наук України. – 2007. – № 3. – С. 185-193.

Журлова И. В. Социально-педагогическая виктимология : курс лекций / И. В. Журлова. – Мозырь : УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2010. – 172 с.

Іванов Ю. Ф. Кримінологія: Навч. посібник / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – К. : Вид-во Паливода А.В., 2006. – 264 с.

Ильина С. В. Влияние пережитого в детстве насилия на возникновение личностных расстройств / С. В. Ильина // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 65-75.

Ривман Д. Виктимология / Д. Ривман, В. Устинов. – СПб. : Юридический центр Прес, 2000. – 332 с.

Рыбальская В. Я. О виктимологическом направлении профилактики преступности несовершеннолетни / В. Я. Рыбальская // Виктимология и профилактика правонарушений: сб. науч. тр. – Иркутск, 1979. – С. 68-69.

Туляков В. Виктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми) / В. Туляков. – Одеса : Юрид. літ., 2000. – 336 с.

Туляков В. Вчення про жертву злочину : соціально-правові основи : автореф.дис. на здобуття наукю ступ.док.юрид.наук / В. Туляков. – Одеса : Одеська нац.юрид. академ., 2001. – 31 с.

Цимбал Ю. Ю. Психологічні детермінанти формування «комплексу жертви» / Цимбал Ю. Ю. // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 1050-1055.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут