Особливості психологічної картини світу учасників бойових дій

Світлана Ігорівна Янковська

Анотація


У статті розкрито теоретичні підходи вчених, що займалися дослідженням картини світу особистості як психологічного феномену. Проаналізовано фактори, що впливають на трансформацію картини світу та виявлено структурні компоненти картини світу. Визначено влив екстремальної ситуації на особистість. Представлено результати емпіричного дослідження де визначено особливості картини світу учасників бойових дій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах / Л. С. Выготский . – М.: Наука, 1960. - Т.4 – 383с.

Киреев Г. О картине мира. Космологическое эссе (Независимый альманах) [Электронный ресурс] / Георгий Киреев // Лебедь. – 2008. – № 534. – Режим доступа к журналу: http://lebed.com/2007/art5066.htm. – Заголовок з екрану.

Королева Н.Н. Смысловые образования в картине мира личности : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук: 19.00.11. / Н.Н. Королева. — СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена, 1998. – 16 с

Лазурський А.Ф. Избраные труды по общей психологии: К учению о психической активности. Программа иследования личности и другие работы / А.Ф. Лазурский. – СПб.: Алетейя, 2001. – 192с.

Леонтьев А.Н. К психологии образа /А.Н. Леонтьев // Вестн. МГУ. Сер. 14: Психология. — 1986. — №3. — С. 73.

Найссер У. Познание и реальность: смысл и принципы когнитивной психологии. — М.: Прогресс, 1981.– 230 с.

Смирнов С.Д. Психология образа: проблемы активности психического отражения. — М.: МГУ, 1985. — 231 с.

Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе / Э. Фром. – М.: АСТ, Транзиткнига, 2005. – 410 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.



ГОЛОВНА | Інститут людини | Педагогічний інститут | Інститут журналістики | Інститут мистецтв | Інститут філології | Історико-філософський факультет | Факультет інформаційних технологій та управління | Факультет права та міжнародних відносин | Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту | Гуманітарний інститут